تعویض جک صندلی اداری 6 سانتی متری

9 / 10
از 16 کاربر

تعویض جک صندلی اداری 6 سانتی متری

در تعمیر صندلی جک تعویض که می گردد باید متناسب با صندلی اداری می باشد

جک 6 سانتی متری در تعمیرات صندلی کمترین کاربرد را دارد زیرا که مکانیزمی متناسب با آن موجود نمی باشد

با تعمیرات صندلی اداری و تعویض جک صندلی اداری می توان از صندلی دو باره استفاده کرد

تعمیر صندلی اداری آراد

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :