آیا تعویض روکش صندلی به صرفه است؟

9 / 10
از 16 کاربر

تعویض روکش صندلی اداری به صرفه است؟

چرا؟

در تعمیر صندلی تعویض روکش صندلی اداری پنجاه درصد کار می باشد

زیرا بر روی کلاف صندلی گذاشته می شود

در تعمیرات صندلی تعویض روکش صندلی اداری به صرفه است زیرا با هزینه ای کمتر از صندلی نو صندلی را نو می کنیم

تعمیر صندلی اداری را باید تمیز انجام شود زیرا نظر آدم را جلب نماید

تعمیرات صندلی اداری خود را به ما بسپارید

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :