مکانیزم تک دسته

سری جدید مکانیزم ها مکانیزم تک دسته و یا تک حالته می باشد 

این مکانیزم ها برای برخی صندلی ها استفاده می گردد

در تعمیرات صندلی این مکانیزم نیز استفاده می گردد 

در تعمیر صندلی اداری گاهی در صورت موجود نبودن صندلی اداری از این نوع با انجام برخی تغییرات در تعمیر صندلی استفاده می گردد

تعمیرات صندلی اداری آراد