تعمیر صندلی رستورانی

تعمیرات صندلی رستورانی از خدماتی هستند که در گروه تعمیرات صندلی آراد انجام می شود صندلی رستورانی نیز دارای گوناگونی می باشند .آنان را نیز با پارچه یا چرم  مطابق میل مشتریان انجام می گیرد.