تعمیر صندلی راد سیستم

10 / 10
از 2 کاربر

گروه تعمیرات صندلی آراد تعمیرات صندلی راد سیستم را به طور کلی انجام می دهد.خدمات ما شامل موارد ذیل می باشد:

تعویض رویه صندلی اداری راد سیستم

تعویض جک صندلی راد سیستم

تعویض پایه صندلی راد سیستم

تعویض مکانیسم صندلی راد سیستم

تعمیر و یا تعویض دسته صندلی راد سیستم

تعویض چرخ و یا ثابت نمودن پایه صندلی راد سیستم

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :